Povinné informace

1. Oficiální název

Obec Dětřichov u Moravské Třebové

2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla v souladu se zákonem ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony. Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.
Obec dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen „přenesená působnost“). Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.
Obec s rozšířenou působností: Moravská Třebová
Obec s pověřeným obecním úřadem: Moravská Třebová

3. Organizační struktura:

– zastupitelstvo obce – 7 členů
– starosta – Schiller Jan
– místostarosta – Janků Michal
– finanční výbor – Bc. Holínka Jan, Ing. Halvová Lucie, Kvapil Michal
– kontrolní výbor – Kvapil Jiří, Kunc Milan, Kvapil Michal
Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a účetní. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. Zastupitelstvo volí starostu, místostarostu a členy finančního a kontrolního výboru.
Obec Dětřichov u Moravské Třebové je zřizovatelem Mateřské školy Dětřichov u Moravské Třebové, Místní knihovny v Dětřichově u Moravské Třebové a jednotky SDH Dětřichov u Moravské Třebové.

4. Kontaktní informace:

Kontaktní poštovní adresa:
Obec Dětřichov u Moravské Třebové
Dětřichov u Moravské Třebové 82
571 01 Moravská Třebová.
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Obec Dětřichov u Moravské Třebové
Dětřichov u Moravské Třebové 82
571 01 Moravská Třebová.
Telefon: 704 790 531
Fax: –
E-mail: obec@detrichovumt.cz
Internetové stránky: www.detrichovumt.cz
E-podatelna: není zřízena
Identifikátor datové schránky: z46a4kk
Úřední hodiny: pondělí 16:00 – 18:00 hod

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka a.s., pobočka Svitavy
č.ú.: 31220591/0100

6. IČO

00579491

7. DIČ

CZ00579491, od 01.07.2018

8. Rozpočet

Lze nalézt na samostatné stránce Rozpočet obce.

9. Žádost o poskytnutí informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.
Obec Dětřichov u Moravské Třebové zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce v obci
 • na internetové úřední desce na www stránkách obce na adrese: http://www.detrichovumt.cz

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně. Žádost je možné podat i elektronicky. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo ji nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Obec je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím povinna zveřejnit i umožnit pořízení kopií povinně zveřejňovaných informací.
Obec je povinna ve svém sídle v úředních hodinách zpřístupnit:

 1. právní předpisy, vydávané v rámci své působnosti
 2. seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být poskytnuty podle tohoto zákona včetně případných návrhů licenčních smluv a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii.

Obec je povinna zveřejňovat informace též způsobem, umožňujícím dálkový přístup.
Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může obec co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje, umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, obec mu ji poskytne.
Obce jsou povinny poskytnout informace v rámci tohoto zákona, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti ve smyslu zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací
 • obchodní tajemství dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Obec poskytne informaci žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.
Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

Písemně na adresu: Obec Dětřichov u Moravské Třebové, Dětřichov u Moravské Třebové  82,                  571 01 Moravská Třebová
Telefonicky na telefon 704 790 531
Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronicky:
e-mail: obec@detrichovumt.cz
datová schránka: z46a4kk
Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

 1. komu je určena
 2. že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona
 3. u fyzických osob kdo ji podává (jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště)
 4. u právnických osob název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla
 5. adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.
Pokud brání nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádostí o informaci podle tohoto zákona,  vyzve obecní úřad žadatele ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od podání žádosti, aby žádost doplnil a upozorní jej, že nevyhoví-li této výzvě do 30 dnů ode dne doručení výzvy, žádost odloží.
Písemná žádost

 1. musí být srozumitelná
 2. musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
 3. nesmí být formulována příliš obecně.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.
V případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.
Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
Lhůtu pro poskytnutí informace může obec prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. Závažnými důvody jsou:

 • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
 • konzultace s jiným povinným subjektem nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
Pokud obec žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádostí rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba obci známa.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může obec co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje, umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, obec mu ji poskytne.

11. Opravné prostředky

Odvolání:

 1. Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání
 2. Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 3. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu obci. Lhůtu nelze prodloužit.
 4. Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti a obci nařídí požadované informace poskytnout.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:

 1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, trvá na přímém poskytnutí informace a obec mu ji neposkytla
 2. kterému po uplynutí lhůty 15 dnů, případně prodloužené lhůty 15 + 10 dnů nebyla poskytnuta informace, předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí
 4. který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní obec písemný záznam.
Stížnost se podává u obce a to do 30 dnů ode dne:

 1. doručení sdělení o již zveřejněné informaci
 2. doručení sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce (odložení žádosti)
 3. oznámení o výši úhrady za informace před jejich poskytnutím
 4. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění), případně prodloužení lhůty o 10 dní ze závažných důvodů.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
Obec předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

12. Formuláře

Jednotlivé potřebné formuláře, které jsou v kompetenci obce Dětřichov u Moravské Třebové mohou zájemci získat osobně na OÚ.

13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací

Informace a návod na řešení nejrůznějších životních situací získají zájemci osobně od pracovníků OÚ nebo na stránkách Ministerstva vnitra.

14. Nejdůležitější předpisy

Ústava České republiky
Listina základních práv a svobod
zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
Výčet právních předpisů není úplný. Tyto a další právní předpisy včetně obecně závazných vyhlášek obce, jsou uloženy na obecním úřadu, kde jsou v úřední dny k nahlédnutí.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

V současné době nemá obec sazebník úhrad.

16. Výroční zpráva

za rok 2008, o činnosti v oblasti poskytování informací, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 1. počet podaných žádostí o informace: 0
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 4. výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
 5. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

za rok 2009, o činnosti v oblasti poskytování informací, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 1. počet podaných žádostí o informace: 0
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 4. výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
 5. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

za rok 2010, o činnosti v oblasti poskytování informací, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 1. počet podaných žádostí o informace: 0
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 4. výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
 5. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

za rok 2011, o činnosti v oblasti poskytování informací, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 1. počet podaných žádostí o informace: 0
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 4. výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
 5. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

za rok 2012, o činnosti v oblasti poskytování informací, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 1. počet podaných žádostí o informace: 0
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 4. výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
 5. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

za rok 2013, o činnosti v oblasti poskytování informací, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 1. počet podaných žádostí o informace: 0
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 4. výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
 5. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

za rok 2014, o činnosti v oblasti poskytování informací, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 1. počet podaných žádostí o informace: 0
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 4. výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
 5. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

za rok 2015, o činnosti v oblasti poskytování informací, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 1. počet podaných žádostí o informace: 0
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 4. výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
 5. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

za rok 2016, o činnosti v oblasti poskytování informací, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 1. počet podaných žádostí o informace: 1
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 4. výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
 5. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

za rok 2017, o činnosti v oblasti poskytování informací, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 1. počet podaných žádostí o informace: 5
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 4. výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
 5. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

za rok 2018, o činnosti v oblasti poskytování informací, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 1. počet podaných žádostí o informace: 1
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 4. výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
 5. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

za rok 2019, o činnosti v oblasti poskytování informací, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 1. počet podaných žádostí o informace: 1
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 4. výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
 5. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

za rok 2020, o činnosti v oblasti poskytování informací, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 1. počet podaných žádostí o informace: 0
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 4. výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
 5. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

za rok 2021, o činnosti v oblasti poskytování informací, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 1. počet podaných žádostí o informace: 0
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 4. výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
 5. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

za rok 2022, o činnosti v oblasti poskytování informací, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 1. počet podaných žádostí o informace: 0
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 4. výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
 5. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0